گروهها
 
 دسترسی سریع

 
  شرح وظایف گروه امور مشاوران و پیمانکاران

 

·         تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه پیمانکاران در پایه های 3 و 4 و 5

·         تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه مشاوران در پایه 3

·         کنترل ظرفیت ارجاع کار به پیمانکاران حقیقی و حقوقی استان از طریق دریافت فرم های اطلاعات قرارداهای دستگاههای

·         اجرایی استان و فرم های خود اظهاری پیمانکاران

·         ارسال و ابلاغ دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به دستگاههای اجرایی

·         رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران بر اساس دستورالعمل های مربوطه و انجام امور مربوط به محرومیت آنها

·         اعلام نظر و پاسخگویی به مکاتبات دستگاههای اجرایی در خصوص امور مربوط به پیمانکاران و مشاوران استان