شرح وظایف گروه امور فنی و معیارها و دبیرخانه شورای فنی استان