دبیرخانه شورای فنی استان

 

شرح وظایف شورای فنی استان
 

کارگروه پیمان و ضوابط فنی
وظایف:

 • بررسی اشکالات و موانع اجرایی طرح های مطروحه توسط عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور با توجه به ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی، اداری و منطقه ای استان و تعیین راه حل های لازم به منظور رفع اشکالات و اعمال آن ها.
 • تجدید نظر در نرخ پیمان ها، براساس بخشنامه مربوطه مشروط بر آنکه مبلغ حاصل از آن از آخرین نصاب معاملات متوسط تجاوز ننماید.
 • حل اختلاف میان عوامل اجرایی در چارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان طبق مفاد ماده حل اختلاف در شرایط عمومی حاکم بر قرارداد و یا در صورت توافق طرفین.
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع قرارداد با استفاده از روش فهارس پایه یا سایر روش های انعقاد قرارداد براساس گزارش توجیهی بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در چارچوب ضوابط و مقررات.
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای ارسالی از طرف دستگاه های اجرایی استان مبنی بر اجرا به روش امانی، با توجه به گزارش توجیهی دستگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
اعضا متشکل از کارشناسان:
 • استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت سهامی آب منطقه ای،( شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه ای و توزیع برق- حسب مورد)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، نماینده های انجمن های صنفی ، تخصصی و مهندسی استان، یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

کارگروه نظارت
وظایف:
 • نظارت و ارزیابی طرح ها و پروژه ها، به منظور استقرار نظام مدیریت پروژه(کنترل هزینه، کیفیت، زمان و ...) و رعایت موازین ایمنی و ضوابط HSE  و معیارهای پایداری محیط زیست در مراحل مطالعه، طراحی، اجرا و بهره برداری با استفاده از توان فنی و مهندسی و تخصصی استان.
 • اصلاح و تصویب نقشه ها و مشخصات فنی همسان، متناسب با شرایط و اقلیم استان، در صورت وجود توجیه فنی و ضرورت پروژه.
 • همکاری در تصمیم گیری و ساماندهی شروع پروژه های عمرانی جدید استانی با پیشنهاد دبیر شورا.
اعضا متشکل از کارشناسان:
 • استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت سهامی آب منطقه ای،( شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه ای و توزیع برق- حسب مورد)، شهرداری به انتخاب دبیر شورا، اداره کل جهاد کشاورزی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نماینده های انجمن های صنفی تخصصی مهندسی استان(به انتخاب دبیرخانه) 

کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی
وظایف:
 • فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی موجود د راستان و ایجاد زمینه مشارکت تشکل های غیر دولتی استان(صنفی- تخصصی) در تصمیمات شورا
 • ایجاد شرایط مناسب به منظور ارتقای توان فنی، مهندسی و تخصصی عوامل اجرایی استان
 • همکاری و مشارکت در نیازسنجی و تدوین مقررات فنی، بخشنامه های مرتبط با نظام فنی و اجرایی، ضوابط تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و تهیه فهارس بهای پایه
 • تهیه فهارس پایه استانی برای رشته های مختلف در صورت نیاز و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تایید.
 • تهیه ضرایب منطقه ای جهت پیش بینی در قراردادها برای مناطق مختلف استان نسبت به قیمت های پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه کشور برای تایید.
 اعضا متشکل از کارشناسان:
 • استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت سهامی آب منطقه ای، مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، سازمان نظام مهندسی(ساختمان، معدن، کشاورزی) ، نماینده های انجمن های صنفی تخصصی مهندسی استان( به اتنخاب دبیرخانه)و یکی از اعضای هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه های مرکز استان

کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان
وظایف:
 • ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت های اجرایی استان در تامین، تولید، استاندارد سازیو بومی سازی مصالح و فناوری نوین ساخت و بهره گیری از انرژی های نو مطابق با ملاحظات زیست محیطی
اعضا متشکل از کارشناسان:
 • استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل استاندارد، بنیاد مسکن، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، نماینده های انجمن های صنفی تخصصی مهندسی استان( به اتنخاب دبیرخانه)و دانشکده فنی دانشگاه مرکز استان