گروهها
 
 دسترسی سریع

 
  دبیرخانه شورای فنی استان

شرح وظایف شورای فنی استان

کمیته پیمان و رسیدگی به ارجاع کار

·         شرح وظایف

·         اعضاء

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی

·         شرح وظایف

·         اعضاء

کمیته نظارت

·         شرح وظایف

·         اعضاء

کمیته آموزش

·         شرح وظایف

·         اعضاء