سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت فنی و اجرایی
.................................. 

آدرس : تهران خیابان شهید وحید دستگردی(ظفر) خیابان نفت شمالی خیابان دوازدهم پلاک 32 طبقه هشتم
تلفن : 22901230            نمابر  : 22901231