شرح وظایف گروه نظارت فنی

انجام امور دبیرخانه ای شورای فنی استان و کمیته های کارشناسی ذیل آن
 
همکاری در تهیه و انجام اقدامات لازم برای ترویج به کارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی
 
ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی
 
ارزیابی عوامل فنی دستگاههای اجرایی و شهرداری ها و عوامل اجرایی
 
ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور کنترل و نظارت پروژه های ملی و استانی
 
همکاری با گروه های معاونت هماهنگی برنامه و بودجه در خصوص نظارت طرح ها و رعایت چهارچوب های نظام نظارت
 
برنامه ریزی و تهیه اقدامات و طرح های مورد نیاز جهت تسهیل و تسریع در اجرای نظام فنی و اجرایی با توجه به نیازها و قابلیت های استان و ارائه پیشنهادات